Všeobecně závazné podmínky rezervace účasti na akcích 1. IT Gymnázia, s. r. o. se sídlem K Cihelně 129, Satalice, 190 15 Praha, IČ: 06913491, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C 291205/MSPH Městský soud v Praze, prostřednictvím internetu.

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují rezervace míst na akcích provozovaných 1. IT Gymnáziem, s.r.o. (dále jen "provozovatel") prostřednictvím internetu a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva provozovatele a zákazníka a platí pouze při rezervaci míst na školních akcích přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, rezervací místa na školní akci vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem.

Rezervace místa na školních akcích

Zákazník bere na vědomí, že rezervace místa (účasti) na školní akci je závazná a v případě, že ve stanoveném čase před zahájením akce zákazník neuhradí stanovenou výši, rezervace zaniká.
Pro rezervaci místa na školní akci zákazník vyplní formulář objednávky umístěný na webových stránkách www.1itg-events.cz a odešle ho prostřednictvím těchto webových stránek. Provozovatel udělá rezervaci na základě obdržené objednávky a zaplacené částky.
Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace zákazníkem.

Cena při rezervaci

Cena za akci se uvádí na webových stránkách provozovatele. Cena za akci je včetně DPH. Zaplacená cena se vrací podle reklamačního řádu.

Reklamační řád

Nestandardní situace při rezervaci a v průběhu konání akce a vracení peněz upravuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Odesláním objednávky souhlasí přihlašující se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "Údaje").

Podmínky místa konání akce

Rezervací místa na akci vyjadřuje zákazník souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. Dále rezervací místa vyjadřuje souhlas s účastí přihlašovaného na akci za stanovených podmínek v popisu produktu.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 9. 2023.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na poskytované služby, tj. rezervace místa na školních akcích prostřednictvím www.1itg-events.cz

Storno poplatky

Storno poplatky jsou dány podmínkami konkrétní akce a případným pojištěním. Informace je v popisu akce.

Vrácení uvedené částky

Provozovatel vrátí zákazníkovi zaplacenou částku v plné výši pouze v případě, že se akce neuskuteční, a to maximálně do 7 dnů od plánované akce. Podmínky pro vracení účastnického poplatku v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informování o způsobu vracení e-mailem.


Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 24. 9. 2024.